Informació Legal

Privacitat i Cookies

https://www.mapilife.com/

I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, Mapilife Costa Daurada (d’ara endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

LLEIS QUE INCORPORA AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les següents normes:

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). La Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).  El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual saprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD). La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals recollides a Mapilife Costa Daurada és: Marc Cros Amigó, amb NIF: 39918364R (d’ara endavant, Responsable del tractament). Les vostres dades de contacte són les següents:

  • Telèfon de contacte: 677045522
  • Email de contacte: marc@mapilife.com

 

REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, us informem que les dades personals demanades per Mapilife Costa Daurada, mitjançant els formularis estesos a les vostres pàgines quedaran incorporats i seran tractats al nostre fitxer per tal de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Mapilife Costa Daurada i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista a l’article 30.5 del RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes al RGPD.

PRINCIPIS APLICABLES AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits a l’article 5 del RGPD ia l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals. Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims. Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades. Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades. Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del tractament. Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i la confidencialitat. Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Les categories de dades que es tracten a Mapilife Costa Daurada són únicament dades identificatives. En cap cas, no es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

BASE LEGAL PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Mapilife Costa Daurada es compromet a obtenir el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tendrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del lloc web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se li informarà en cas que la complimentació d’algun d’ells sigui obligatòria, ja que són imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Secret i seguretat de les dades personals

Mapilife Costa Daurada es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recopilades, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i es eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

El lloc web compta amb un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de manera segura i confidencial, ja que la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, està totalment xifrada o encriptada.

No obstant això, degut a que Mapilife Costa Daurada no pot garantir la invulnerabilitat d’internet ni l’absència total de pirates informàtics o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’usuari sense dilació indeguda quan es produeixi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals qualsevol violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir mitjançant una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats i totes les persones a les quals faci accessible la informació.

derivats del tractament de dades personals

L’Usuari té sobre Mapilife Costa Daurada i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

1. **Dret d’accés:** És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si Mapilife Costa Daurada està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Mapilife Costa Daurada hagi realitzat o realitzi, així com, entre d’altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.

2. **Dret de rectificació:** És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte els fins del tractament, incompletes.

3. **Dret de supressió (“el dret a l’oblit”):** És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes com a resultat d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.

4. **Dret a la limitació del tractament:** És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari les necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.

5. **Dret a la portabilitat de les dades:** En cas que el tractament es faci mitjançant mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.

6. **Dret d’oposició:** És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament d’aquestes per part de Mapilife Costa Daurada.

7. **Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils:** És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Per tant, l’Usuari podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència ‘RGPD- https://www.mapilife.com/’, especificant:”

  • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació.
  • La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat. Sol·licitud amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir. Domicili a efecte de notificacions. Data i signatura del sol·licitant. Tot document que acrediti la sol·licitud que formula. Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es podrà enviar a la següent adreça i/o correu electrònic: hola@mapilife.com
  •  

enllaços a llocs web a tercers

El lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permetin accedir a pàgines web de tercers diferents de Mapilife Costa Daurada i, per tant, no són operats per Mapilife Costa Daurada. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, essent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què es tracten les seves dades personals, tendrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, especialment en l’Estat en què tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

II. ACCEPTACIÓ I CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Es necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix de la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privadesa del mateix.

Mapilife Costa Daurada es reserva el dret de modificar la seva Política de Privadesa, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa no seran notificats de forma explícita a l’Usuari. Es recomana a l’Usuari consultar aquesta pàgina de forma periòdica per estar al corrent dels darrers canvis o actualitzacions.

Aquesta Política de Privadesa va ser actualitzada per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

La base legal pel tractament de les dades personals és el consentiment. Mapilife Costa Daurada es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de facilitar les seves dades a través de formularis per fer consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatori, ja que són imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

FINS DEL TRACTAMENT A QUE ES DESTINEN LES DADES PERSONALS

Les dades personals són recollides i gestionades per Mapilife Costa Daurada amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Mapilife Costa Daurada, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el contingut ofert a l’usuari , així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o els usos que es donarà a la informació recopilada.

PERÍODES DE RETENCIÓ DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: 18 mesos, o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals de l’usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

DADES PERSONALS DE MENORS D’EDAT

Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les vostres dades personals de forma lícita per Mapilife Costa Daurada. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, excepte que la legislació vigent estableixi el contrari.
Així, doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-https://www.mapilife.com/”, especificant:

Nom, cognoms de l’usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat. Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir. Domicili a efectes de notificacions. Data i signatura del sol·licitant. Tot document que acrediti la petició que formula. Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic: hola@mapilife.com

ENLLAÇOS WEB DE TERCERS

El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Mapilife Costa Daurada, i que per tant no són operats per Mapilife Costa Daurada. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i ells mateixos seran, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les pròpies pràctiques de privadesa.

RECLAMACIONS DAVANT L’AUTORITAT DE CONTROL

En cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s’estan tractant les dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.

Mapilife 💛 Costa Daurada

L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de galetes. Les galetes són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les galetes faciliten la navegació, la fan més amigable, i no fan malbé el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per l’Usuari durant la visita al Lloc Web per tal de reconèixer-lo com a Usuari, i personalitzar la seva experiència i l’ús del Lloc Web, i també poden, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat al Lloc Web i els llocs visitats just abans i després. Tot i això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap galeta no pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part del fitxer Cookie és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les galetes que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà aplicable la Política de Privadesa anteriorment descrita. En aquest sentit, per utilitzar-les serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment serà comunicat, en base a una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Cookies pròpies

Són aquelles galetes que són enviades a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari i gestionades exclusivament per Mapilife Costa Daurada per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu Contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Galetes de tercers

Són galetes utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a Mapilife Costa Daurada serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el Lloc Web i l’experiència de l’usuari en navegar al Lloc Web. Els objectius principals per als quals s’utilitzen cookies de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’Usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, el lloc on l’adreça IP des del qual accedeix l’Usuari, el nombre d’Usuaris que hi accedeixen, la freqüència i la reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es fa la visita. Aquesta informació es fa servir per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les galetes, la informació sobre la privadesa, o consultar la descripció del tipus de galetes que s’utilitza, les seves principals característiques, període d’expiració, etc. en el següent(s) enllaç(s):

Google Analitycs – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419

Google Search Console – https://support.google.com/webmasters/answer/9128668?hl=es

Google Ads – https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=es

WordPress – https://es.wordpress.org/support/article/cookies/

L’entitat(s) encarregada(es) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Galetes de xarxes socials

Mapilife Costa Daurada incorpora plugins de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l’Usuari. Els titulars de les xarxes socials esmentades disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa. L’Usuari ha de referir-s’hi per informar-se sobre aquestes galetes i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en què es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de cookies:

 

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies

L’Usuari pot deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies —totalment o parcialment— instal·lades al dispositiu mitjançant la configuració del vostre navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades pel navegador d’Internet mateix que utilitzi. En cas que rebutgi l’ús de cookies —totalment o parcialment— podrà continuar usant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions del mateix.

Aquest document de Política de Cookies ha estat creat mitjançant el generador de plantilla de política de cookies web gratis online el dia 08/02/2023.

Tots els drets reservats.
Copyright © 2024 Mapilife Costa Daurada.